Abonnements- og brukervilkår for Vaar Portal

Sist oppdatert: November 2020

Abonnementsvilkår

1. Generelt

Disse brukervilkårene gjelder for abonnenter og/eller brukere av Vaar Portal. Bruk av Vaar Portal forutsetter at vilkårene aksepteres. Spørsmål til vilkårene bes henvendt til post@portal.vaar.law.

2. Beskrivelse av tjenesten

Vaar Portal er en digital plattform som leveres av Vaar Tjenester AS (org.nr. 920 057 659) (heretter «Vaar Tjenester»). På portalen publiseres juridisk materiale innenfor offentlige anskaffelser, IT og personvern, samt allment tilgjengelige avgjørelser fra domstolene og klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA).

Portalen oppdateres jevnlig, både med nytt materiale og oppdatering av eksisterende materiale. Det vil eksempelvis publiseres en kommentarutgave til anskaffelsesloven og -forskriften, artikler og veiledninger. Vi forbeholder oss også retten til å endre og fjerne materiale.

Ingenting av materialet som publiseres på portalen skal anses som juridisk rådgivning fra Vaar Advokat eller Vaar Tjenester.

Portalen er i utgangspunktet alltid operativ, men vi forbeholder oss retten til å utføre vedlikehold eller oppdateringer på systemet, selv om dette kan medføre midlertidig nedetid. Dette vil i størst mulig utstrekning utføres utenom alminnelig arbeidstid.

3. Parter

Partene i denne avtalen er den juridiske personen som er registrert som abonnent av Vaar Portal, og Vaar Tjenester.

4. Tilgang og brukerrettigheter

Tilgang til Portalen er tilknyttet abonnementet. Abonnementet kan ikke overføres til andre.

Et abonnement kan bestå av flere brukertilganger. Den enkelte brukertilgangen skal bare benyttes av én fysisk person.

5. Registrering av abonnement

Når abonnement er bestilt, gis det tilgang til Portalen med brukernavn og passord tilknyttet de fysiske personer som skal ha tilgang til tjenesten. Tilgangen blir sendt til den epostadresse som tilgangen knyttes opp mot. Etter dette utsteder Vaar Tjenester en faktura til deres fakturamottak via EHF, eller avtalt epostadresse hvis det ønskes.

6. Abonnementets varighet

Et abonnement løper i ett år – 365 dager – fra og med registreringsdato. Abonnementet fornyes automatisk ved innbetaling av faktura for ny periode.

Dersom faktura for ny periode ikke betales regnes dette som en avbestilling, hvor abonnenten mister sin adgang til egen konto i portalen. Det påløper ikke avbestillingsgebyr ved slik avbestilling av ny periode.

Dersom abonnenten har avtalt fast avtaleperiode vil oppsigelsen gjelde fra utløpet av den faste avtaleperioden. Dersom tjenesten legges ned kan Vaar Tjenester si opp avtalen med 30 dagers varsel. Abonnenten vil da få refundert eventuell forskuddsbetaling.

7. Rettigheter til materialet på portalen

Vaar har rettighetene til alt egenprodusert materiale på portalen.

Med rettigheter menes opphavsrett og tilhørende rettigheter (inkludert database- og katalogrettigheter og bilderettigheter), patenter, bruksmodeller, designrettigheter, varemerker, firmanavn, forretningshemmeligheter, «knowhow» og andre former for registrerte eller uregistrerte immaterielle rettigheter.

8. Begrensning av ansvar

Vaar Tjenester og dets samarbeidspartnere kan ikke under noen omstendighet holdes ansvarlig for tekniske feil eller andre forhold som gjør at tjenesten svekkes eller forringes, for eksempel ved nedetid for servere, teknisk svikt på nettsiden eller i portalen, eller andre lignende forhold. Vaar kan heller ikke holdes ansvarlig for skader på ting, tap av data, tapt fortjeneste eller noe annet tap eller kostnad som kan oppstå i forbindelse med bruk av portalen, eller som følge av manglende leveranse i portalen.

Eventuelle avvik, tekniske feil eller lignende bes rapportert til Vaar.

9. Personvern

Vaar Tjenester er behandlingsansvarlig for opplysningene som behandles om fysiske personer i forbindelse med opprettelse og administrasjon av abonnement, og administrasjon av kundeforholdet.

Se Vaar Tjenesters personvernerklæring på www.vaar.law  for informasjon om hvordan Vaar behandler personopplysninger.

Vaar vil ikke bruke personopplysninger mottatt i forbindelse med opprettelse av abonnement til kommersielle formål.

10. Endringer

Vaar forbeholder seg retten til å gjøre nødvendige endringer i avtaleforholdet. Abonnenter som ønsker å gjøre endringer sitt abonnement, bes ta kontakt med Vaar Tjenester via e-post: post@portal.vaar.law.

11. Mislighold

Dersom abonnenten ikke overholder brukervilkårene, kan Vaar Tjenester med umiddelbar virkning avslutte abonnementet.

12. Lovvalg og verneting

Abonnementsvilkårene er underlagt og skal tolkes i samsvar med norsk rett.

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister og uenigheter i minnelighet. Dersom partene ikke lykkes med å løse saken i minnelighet kan saken bringes inn for de ordinære domstoler med Oslo tingrett som verneting.


Brukervilkår

1

Utnyttelse av Vaar Portal og dets innhold til forlagsvirksomhet, distribusjon, drift av søkbare databaser eller opplæringsvirksomhet krever særskilt avtale. Vaar Tjenester avgjør i tvilstilfelle hva som er forlagsvirksomhet, distribusjon, drift av søkbare databaser eller opplæringsvirksomhet.

2

Videresalg av innholdet i Vaar Portal er ikke tillatt.

3

Vaar Tjenester er ikke ansvarlig for feil i tekstene. Feil som brukeren blir oppmerksom på bes meddelt Vaar Tjenester (post@portal.vaar.law). Vaar Tjenester er ikke ansvarlig for følger av driftsstans, eventuelle innskrenkninger i nettstedets tilgjengelighet eller andre systemfeil.

4

Vaar Tjenester tillater ikke indeksering, massenedlasting eller nedlasting ved hjelp av automatiske metoder fra sitt nettsted.EXAMPLE STRING